นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชนประจำชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง วันที่ 2

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการอบรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชนประจำชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการอบรมฯ จากนั้นร่วมรับฟังบรรยาย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาชุมชนให้ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่อย่างยั่งยืน” พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนประจำชุมชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนต่อไป ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง