นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เทศบาลนครลำปาง

ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เทศบาลนครลำปาง พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานโครงการ “เทศบาลใส่ใจ Help Call Center” โดยมี หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เทศบาลนครลำปาง

“Help Call Center” เป็นนวัตกรรมแจ้งเหตุด้านสุขภาพที่แสดงผลอัตโนมัติ สำหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน เพียงกดปุ่มเดียวสามารถแจ้งข้อมูลมายังศูนย์รับแจ้งเหตุ อาทิ ประวัติการเจ็บป่วย ประวัติการรักษา ข้อมูลผู้ใกล้ชิด และพิกัดบ้านของผู้ป่วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม และทันท่วงที ตลอด 24 ชั่วโมง

จากนั้น ร่วมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยวิทยากรจากภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง พร้อมฝึกปฏิบัติโดยการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ มีความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องต่อไป