นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ อสม.และผู้สูงอายุร่วมใจส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชนเจริญประเทศ

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อสม.และผู้สูงอายุร่วมใจส่งเสริมสุขภาพประชาชน สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลำปาง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล อสม. และผู้สูงอายุในชุมชนเจริญประเทศ เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง โรคอันตรายที่มากับฤดูหนาวและฤดูกาลต่าง ๆ (ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดปอดบวม หัด – หัดเยอรมัน โควิด-19) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคอันตรายที่มากับฤดูหนาว และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าวด้วย ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเจริญประเทศ