นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนสุขสวัสดิ์

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนสุขสวัสดิ์ ประจำปี 2565 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลำปาง โดยพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนในแบบวิถีใหม่ต่อไป ณ ศาลาบำเพ็ญบุญ วัดสุขสวัสดิ์