นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง”

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ บ้านร้อยปี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง” โดย นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง นำหัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมทำพิธีส่งมอบเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ผู้ว่าฯ กดปุ่มเปิดเครื่องด้วย

โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น สืบเนื่องจากการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2565 เพื่อดำเนินการตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แม่น้ำ คูคลอง หนองบึง ให้สะอาดสวยงาม โดยจังหวัดลำปาง ได้เสนอลุ่มน้ำวังเหนือเขื่อนยาง ระยะทาง 6 กิโลเมตร ในพื้นที่ตำบลหัวเวียง ตำบลเวียงเหนือ และตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง เป็นแหล่งน้ำที่จะดำเนินการฟื้นฟู เนื่องจากปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำ ทำให้แม่น้ำวังช่วงที่ไหลผ่านเขตชุมชนหนาแน่น มีลักษณะทางกายภาพและคุณภาพของแม่น้ำเน่าเสียโดยเฉพาะช่วงน้ำแล้ง จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “พัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง” เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง ในระยะเร่งด่วน

การดำเนินงานมีกลไกสำคัญ คือ “ความร่วมมือกันในการจัดการและดูแลรักษาแม่น้ำวังของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดลำปาง” อย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านการจัดการปริมาณน้ำ การจัดการคุณภาพน้ำ การจัดการสภาพภูมิทัศน์ของแม่น้ำวัง และการเสริมสร้างความแข็งแรงเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์แม่น้ำวังในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งการประกอบอาชีพ การค้า การลงทุนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของประชาชนทั่วไป ได้อย่างมั่นคงในระยะยาวต่อไป