นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชนประจำชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง วันที่ 4

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการอบรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชนประจำชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง รุ่นที่ 7 และ รุ่นที่ 8 พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการอบรมฯ จากนั้นร่วมรับฟังบรรยาย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาชุมชนให้ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่อย่างยั่งยืน” พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนประจำชุมชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนต่อไป ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง