นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียม​สถานที่ให้ปลอดยุงก่อนเปิดเทอม

เทศบาลนครลำปาง ทำการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง  พ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก เป็นการเตรียมสถานที่ให้ปลอดยุงก่อนเปิดเทอม เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ทำการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงพร้อมพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ในโรงเรียน 30 แห่ง ศูนย์เด็กเล็ก 11 แห่งเป็นการป้องกันโรคล่วงหน้า เตรียมสถานที่ให้ปลอดยุงก่อนเปิดเทอม
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย