นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ “โรคโควิด-19 การป้องกันและการปฏิบัติตัว”

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนักอาชีวบำบัดชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ เรื่อง โรคโควิด-19 การป้องกันและการปฏิบัติตัว ของศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมการอบรมฯ ณ ห้องประชุมอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา เทศบาลนครลำปาง

นางสุวภรณ์ ชูโต ประธานเครือข่ายพัฒนาผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง กล่าววัตถุประสงค์การจัดอบรมว่า ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างมาก จึงจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของโรคภัยที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ดังนั้น จึงได้จัดการอบรมฯ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ และป้องกันการเกิดภาวะพึ่งพิงในผู้สูงอายุด้วย