นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง อบรมหลักสูตร “การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับ Cluster เมือง” เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานในการเปิดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับกลุ่มงานเมือง” (Cluster เมือง) ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการอบรมฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

จากนั้น นางนัฤภร ละมัยเกตุ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้นำเสนอเค้าโครงแผนยุทธศาสตร์ และแบ่งกลุ่มระดมสมอง พร้อมนำเสนอโครงการ/กิจกรรม และสรุปวิสัยทัศน์ Cluster เมือง เพื่อร่วมกันพิจารณาทบทวนจากวิสัยทัศน์เดิมที่เคยกำหนดไว้

ในการนี้ นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้กล่าวปิดโครงการฯ พร้อมสรุปวิสัยทัศน์ Cluster เมือง สู่การพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะเชิงกลยุทธ์ในการทำงานของบุคลากร ให้เกิดความรู้ ความเชี่ยวชาญมากขึ้น บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป