นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาเทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ศึกษาร่างเทศบัญญัติ “สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร”

บ่ายวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการสามัญ ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลำปาง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พร้อมด้วย คณะกรรมการ เลขานุการฯ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ร่วมลงพื้นที่เพื่อสอบถามและสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครลำปาง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามเทศบัญญัติดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ เริ่มศึกษาร่างเทศบัญญัตินครลำปาง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 พฤษภาคม 2565 ตามที่สภาเทศบาลนครลำปาง ได้มีมติแต่งตั้งฯ ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา