นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านการบริหารจัดการและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้สูงอายุ

อังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านการบริหารจัดการและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้สูงอายุ เทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ จากนั้นร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง จาก ดร.นิมิตร และ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ จาก ผศ.พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ณ ห้องประชุมอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา

โดยในวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2565 จะเดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของผู้สูงอายุกับหน่วยงานอื่น ในประเด็นการบริหารจัดการกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ณ จังหวัดระยอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป