นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวสรรหาบุคคล

ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ด้วยเทศบาลนครลำปาง  มีอัตราตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ 

  1. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) สังกัด ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง เลขที่ตำแหน่ง    52-2-11-2105-003 ว่างตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม  2565
  2. ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  เลขที่ตำแหน่ง 52-2-00-1101-002 สังกัดเทศบาลนครลำปาง  ว่างตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

          หากผู้ใดมีความประสงค์จะขอโอน ให้ยื่นความประสงค์พร้อมเอกสารต่าง ๆ มายังเทศบาลนครลำปาง 

 

คลิกที่นี่ ประกาศรับโอน