เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบำบัดฯ ธรรมะกับผู้สูงอายุ และฝึกตัดตุงล้านนา

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ดำเนินโครงการกิจกรรมบำบัดในกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิงและผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 การอบรมให้ความรู้ เรื่อง ธรรมะกับผู้สูงอายุ และกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติตัดตุงล้านนา Hand function activity โดย พระครูศิริธรรมบัณฑิต ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง นักอาชีวบำบัดชำนาญการ นักกายภาพบำบัด และพยาบาลวิชาชีพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งมีผู้สูงอายุจากชุมชนกำแพงเมือง เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 30 คน เพื่อให้ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดสังคมได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมกลุ่ม ได้รับความรู้ในเรื่องธรรมะให้ผู้สูงอายุเข้าใจชีวิต มีความสงบในวัยผู้สูงอายุ การทำกิจกรรมได้ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก สีหน้า แววตา การฝึกสมอง การใช้มือ การผ่อนคลายอารมณ์ ความภูมิใจ ในตนเอง หรือ Psychosocial ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนกำแพงเมือง