เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเพิ่มทักษะการดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอนุรักษ์เชิงป้องกันวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย” จัดโดยห้องคลังโบราณวัตถุและห้องปฏิบัติการ ภายใต้งานห้องปฏิบัติการเชงอนุรักษ์โบราณวัตถุ/วัตถุจัดแสดง โครงการบริหารจัดการและพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ประจำปี 2565 ณ ห้องมัลติเมียเดีย อาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง มิวเซียมลำปาง

ด้วยห้องคลังโบราณวัตถุและห้องปฏิบัติการ สพร. ได้รับทราบปัญหาจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ ในการดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย อาทิ การเสื่อมสภาพ การทำความสะอาด การจัดเก็บ การเคลื่อนย้าย การจัดแสดง เป็นต้น ซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์และพัฒนาการมาอย่างยาวนานจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งมีองค์ความรู้ซึ่งเป็นคุณค่าทางวิชาการที่น่าศึกษาเรียนรู้ อาทิ วัสดุ ลวดลาย สีสัน เทคนิคการทอ การตัดเย็บ การออกแบบ การจัดแสดง อีกทั้งมีคุณค่าทางสัญลักษณ์ สุนทรียะความงาม และทางจิตวิญญาณ จึงได้จัดโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แก่เจ้าหน้าที่ของมิวเซียมลำปางที่ดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทผ้า ให้สามารถคงสภาพได้อย่างสมบูรณ์มีอายุยืนยาว และเกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันสู่การต่อยอดในงานด้านการดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ชิ้นอื่น ๆ ต่อไป