เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่รับรายงานตัวผู้สูงอายุและคนพิการอย่างต่อเนื่อง

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ออกหน่วยให้บริการรับรายงานตัวผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อยืนยันตัวตนรับเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ชุมชนบ้านต้าสามัคคี ชุมชนบ้านหัวเวียง และชุมชนศรีเกิด พร้อมอบรมให้ความรู้ เรื่อง สิทธิทางกฎหมายและชี้แจงการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการในเขตเทศบาลนครลำปาง ได้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของตนเองมากขึ้น โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ร่วมสังเกตการณ์ด้วย