เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ถอดบทเรียนการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน สู่การแก้ปัญหาน้ำวังเน่าเสีย

นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ภายใต้โครงการจัดการน้ำเสียครัวเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย นายคมกฤช อารีย์เกิดเพียร ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากนั้น นางสาวแสงอรุณ เจริญจันทร์แดง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง จัดเวทีถอดบทเรียนการจัดการน้ำเสียในครัวเรือนของชุมชนแจ่งหัวริน พร้อมสาธิตการใช้งานบ่อดักไขมัน และตอบข้อซักถามของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดการน้ำเสียในครัวเรือนของตนเองก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำวังได้ สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำวังเน่าเสียอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดแจ่งหัวริน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา