เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการ วัน เวลา สถานที่รับรายงานตัวผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพฯ

เทศบาลนครลำปาง โดย กองสวัสดิการสังคม จะออกหน่วยให้บริการรับรายงานตัวผู้สูงอายุและคนพิการ ทั้งผู้ที่เคยได้รับแล้ว และผู้สูงอายุที่อายุถึงเกณฑ์รับในปีนี้ เพื่อยืนยันตัวตนรับเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมอบรมให้ความรู้ เรื่อง สิทธิทางกฎหมายและชี้แจงการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการในเขตเทศบาลนครลำปาง ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2565 ตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้

สอบถามเพิ่มเติม กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมและพัฒนาฯ โทร. 054 237 237 ต่อ 3107 ในวันและเวลาราชการ