เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกหน่วยบริการรับรายงานตัวผู้สูงอายุและคนพิการอย่างต่อเนื่อง

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมลงพื้นที่กับทีมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ออกหน่วยให้บริการรับรายงานตัวผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อยืนยันตัวตนรับเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ ชุมชนรถไฟ และชุมชนนาก่วมเหนือ ณ วัดนาก่วมเหนือ พร้อมอบรมให้ความรู้ เรื่อง สิทธิทางกฎหมายและชี้แจงการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการในเขตเทศบาลนครลำปาง ได้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของตนเองมากขึ้นด้วย