เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง คัดเลือก

เทศบาลนครลำปาง คัดเลือก "ถนนสายวัฒนธรรม" เป็นถนนสวยด้วยใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 นางอินทรมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานคณะกรรมการโครงการถนนสวยด้วยใจภักดิ์ฯ เปิดประชุมตรียมความพร้อม ร่วมกับหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลนครลำปาง ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง เพื่อคัดเลือกถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน 1 สาย ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริม ถนนสองข้างทาง แนวรั้วข้างถนน ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและต้นไม้ยืนต้นเพื่อให้ความร่วมรื่น ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน กวาดล้างถนน ตัดหญ้า ตกแต่งสวนหย่อม ต้นไม้ และกิ่งไม้ข้างถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยที่ประชุมมีมติ เลือกถนนสายวัฒนธรรม ถนนวังเหนือ ชุมชนท่ามะโอ และชุมชนศรีล้อมแสงเมืองมา ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ให้เป็นสถานที่ดำเนินโครงการถนนสวยด้วยใจภักดิ์ฯ เพื่อดำเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ ร่วมกับชุมชนดังกล่าว ต่อไป.

เทศบาลนครลำปาง คัดเลือก