เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2559” กิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินเทศบาลนครลำปาง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วยนายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โดยมีนายบุญส่ง ทิวงษ์ษา ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องแนวทางการจัดตั้งต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดประตูป่อง ชุมชนท่ามะโอ-ประตูป่อง ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา จัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559