เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง 24 มิถุนายน 2559

สภาเทศบาลนครลำปาง เห็นชอบ ทุกญัตติในการประชุมวิสามัญสภาเทศบาลนครลำปาง วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง และคณะ ได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อบริการชุมชนและสังคมด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 6 โครงการ เป็นเงินจำนวน 23,497,300 บาท มติเห็นชอบ จำนวน 13 เสียง ไม่เห็นชอบ 8 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครลำปาง เพื่อการบริการชุมชนและสังคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน(การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบริเวณห้าแยกประตูชัย) จำนวน 1 โครงการ เป็นเงินจำนวน 15,884,000 บาท มติเห็นชอบ จำนวน 13 เสียง ไม่เห็นชอบ 7 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของงบเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในแผนงานการพาณิชย์ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแลงอาคารบ้านพัก เพื่อดำเนินการต่อเติมพื้นที่จำหน่ายตั๋วโดยสารบริเวณชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) งบประมาณ จำนวน 950,000 บาท มติเห็นชอบ จำนวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 5 เสียง และงดออกเสียง 6 เสียง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แผนงานการพาณิชย์ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ รายการค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV งบประมาณ จำนวน 77,000 บาท มติเห็นชอบ จำนวน 19 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ งบประมาณ จำนวน 77,000 บาท มติเห็นชอบ จำนวน 19 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง ญัตติขอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง ระดับประถมศึกษา งบประมาณ จำนวน 81,600 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์การศึกษารายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ จำนวน 84,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) มติเห็นชอบ จำนวน 16 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 7 เสียง

การประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง 24 มิถุนายน 2559