เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมผู้นำเที่ยวท้องถิ่น เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมผู้นำเที่ยวท้องถิ่น เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน” ซึ่งจัดโดยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครลำปาง ในระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2559 โดยการรวมตัวปั่นจักรยานลงพื้นที่สำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่านครลำปาง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์อนุกูล ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง บรรยายในหัวข้อ ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดลำปางและในย่านเมืองเก่านครลำปาง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์พรพิมล อริยะวงษ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง บรรยายในหัวข้อการสร้างเส้นทางและแผนที่ท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่านครลำปางโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น อาจารย์สุภาภรณ์ นุกุลธรประกิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง บรรยายในหัวข้อประวัติศาสตร์และความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดลำปางและในย่านเมืองเก่านครลำปาง อาจารย์ศิริขวัญ ปัญญาเรือน อาจารย์เพียงกานต์ นามวงศ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง บรรยายในหัวข้อการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและจิตวิทยาในการบริการนักท่องเที่ยว อาจารย์พงษ์เทพ ไพบูลย์หวังเจริญ อาจารย์นงนุช ตั้งใจเจริญทรัพย์ อาจารย์เบ็ญญา อินวรรณ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง บรรยายในหัวข้อการฝึกปฏิบัติ การแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่านครลำปาง

โครงการฝึกอบรมผู้นำเที่ยวท้องถิ่น เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน