เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

“โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 6”

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ “โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 6” เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัญหา นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชน ตลอดจนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการในแต่ละชุมชน โดยมีประธานชุมชนทั้ง 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปางเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เทศบาลนครลำปาง ซึ่งจัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง 

“โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 6”