เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมปรึกษาหารือฯ เพื่อได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลฯ

นายสุคนธ์ อินเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครลำปาง โดยที่ประชุมมีมติให้นายสุคนธ์ อินเตชะ ดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครลำปาง นางพณิฏฏา พวงชมพูพิศาล ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครลำปางคนที่ 1 นางสุมน เครือคำแก้ว ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครลำปางคนที่ 2 และนางวิธิร์มา กันยายน ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครลำปาง ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

การประชุมปรึกษาหารือฯ เพื่อได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลฯ