เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 และได้ประกาศในราชกิจานุเบกษาแล้ว นั้น เพื่อให้การดำเนินการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง จึงส่งประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 3 ฉบับ และประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง จำนวน 1 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559