เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครลำปาง และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2591) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล