เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน

นางชนูสี อินดาวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดทำทะเบียนสมาชิกและการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกองทุน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานที่ผ่านมา ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง

สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน