เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เล่านิทานเสริมสร้างอีคิว “อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี”

นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมฝึกทักษะการเล่านิทานเสริมสร้างอีคิว “อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี” โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2559 พร้อมด้วยนางสาวอุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเทคนิคการเล่านิทาน เรียนรู้พัฒนาการตามวัยของเด็ก ออกแบบความสุขให้ลูกรัก วิธีการสร้างลูกรักให้เป็นนักอ่านไปพร้อมๆกัน ต้นทางของคำถาม ปลายทางของคำตอบ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมนิสัยการรักการอ่านและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและประชาชนในลักษณะของการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางการศึกษาค้นคว้าที่หลากหลายและสร้างสรรค์ โดยมีนายชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ นักเขียนและบรรณาธิการสำนักพิมพ์ Hello Kids อาจารย์พิเศษสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

เล่านิทานเสริมสร้างอีคิว “อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี”