เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

"เทศบาลนครลำปางเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ สร้างชุมชนจักรยาน และเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ"

เทศบาลนครลำปาง เตรียมความพร้อมประกาศวาระเทศบาล "เทศบาลนครลำปางเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ สร้างชุมชนจักรยาน และเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ" นายพีระยศ วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ตามนโยบายของ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในการขับเคลื่อนเทศบาลนครลำปาง ให้เป็นเมืองมุ่งสู่คาร์บอนต่ำ Low Carbon City ซึ่งเทศบาลนครลำปางได้สมัครเข้าร่วมโครงการกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยที่ประชุมดังกล่าว มีมติที่จะประกาศวาระเทศบาล "เทศบาลนครลำปางเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ สร้างชุมชนจักรยาน และเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ" ในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากนี้ คณะกรรมกรรมการ ดังกล่าว ยังได้ร่วมกันพิจารณาเป้าหมายในการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติของเทศบาลนครลำปางเป้าหมาย 5 ปี (พ.ศ.2559-2564) และเป้าหมาย 2 ปี (พ.ศ. 2559-2560) ดังนี้ เป้าหมายในการสร้าง “เมืองคาร์บอนต่ำ” คือ ภายใน 5 ปีข้างหน้า เทศบาลสามารถลดการปล่อยกาซเรือนกระจกในองค์กร ให้ลงไม่น้อยกว่า ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับฐานข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ปีฐานของรายงานคาร์บอนฟุตปริ้นปี ๒๕๕๗) และภายใน 2 ปีข้างหน้า เทศบาลสามารถลดการปล่อยกาซเรือนกระจกในองค์กร ให้ลงไม่น้อยกว่า ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับฐานข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ปีฐานของรายงานคาร์บอนฟุตปริ้นปี ๒๕๕๗) เป้าหมายในการสร้าง “เมืองจักรยาน” คือ ภายใน 5 ปีข้างหน้า มีจำนวนชุมชนจักรยานเพิ่มขึ้น 9 ชุมชน ภายใน ๕ ปี มีคนใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น จากเดิม 100 คน เป็น 300 คน และ มีถนนที่เอื้อต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน 7 เส้นทาง และภายใน 2 ปีข้างหน้า มีจำนวนชุมชนจักรยานเพิ่มขึ้น 3 ชุมชน เป้าหมายในการสร้าง “เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ” คือ ภายใน 5 ปีข้างหน้า ลดภาวะน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงภัยลง 50% (จาก ๘ จุด ลดลงแหลือ 4 จุด) ลดความสูญเสียจากวาตภัยลง ๕๐ % (จากครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ ในปี ๕๙) และภายใน 2 ปีข้างหน้า การลดภาวะน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงภัย 30% (2 จุด) และลดความสูญเสียจากวาตภัยลง ๒๐ % (จากปี ๕๙) ทั้งนี้ หลังจากประกาศวาระเทศบาล อย่างเป็นทางการแล้ว เทศบาลนครลำปางจะดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ อย่างเต็มที่ เพื่อการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป

"เทศบาลนครลำปางเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ สร้างชุมชนจักรยาน และเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ"