เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

“รักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน”

สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง และชมรมคนรักในหลวง จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ในสถานที่ราชการหรือสถานที่สาธารณะต่างๆ” เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นร่มเงาบังแดดให้เกิดความร่มเย็น ตามโครงการ “รักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ บ่อกำจัดขยะของเทศบาล บ้านกล้วยแพะหนองแดง จังหวัดลำปาง

“รักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน”