เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก...สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง

7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง การออกเสียงประชามติ (Referendum) หมายถึง กระบวนการในการแสดงความเห็นของประชาชนด้วยการลงคะแนนออกเสียง เพื่อตัดสินใจว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ก่อนที่จะนำมติหรือการตัดสินใจนั้นออกเป็นกฎหมายหรือนำไปปฏิบัติเพื่อบังคับใช้เป็นการทั่วไป การออกเสียงประชามติ จึงนับว่า มีความสำคัญต่อการปกครองที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน เพราะนั่นหมายถึง ประชาชนสามารถตัดสินใจในการออกความเห็นเรื่องทึี่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองด้วยตนเอง ในว้นอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น. วันออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม สอบถามรายละเอียด การออกเสียงประชามติ เพิ่มเติมได้ที่ งานการมีส่วนร่วม โทร 054 265090 ต่อ 25 หรือที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนลำปาง-เด่นชัย ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 Tel/Fax: 0-5426-5090, 0-5426-5117 E-mail:lampang@ect.go.th
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง - lampang.ect.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก...สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง