เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครลำปาง ร่วมรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง และ 4. ด้านการบริการสาธารณะ ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

เทศบาลนครลำปาง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น