เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

“อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี”

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดลำปางและผู้มีใจรักในการอ่านทุกท่าน ร่วมกิจกรรมอบรมเล่านิทานเสริมสร้างอีคิว ในหัวข้อ “อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี” จัดอบรมเรื่องเทคนิคการเล่านิทาน เรียนรู้พัฒนาการตามวัยของเด็ก, ออกแบบความสุขให้ลูกรัก, วิธีสอนลูกให้เป็นนักอ่าน, ต้นทางของคำถาม ปลายทางของคำตอบ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและอนุบาล มีความสนใจ ตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการอ่าน ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านอย่างสม่ำเสมอให้แก่เด็กที่อยู่ในความดูแลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่งผลถึงพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่ดีของเด็ก ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2559 พบกันในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมวิชาการชั้น 1 อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง เทศบาลนครลำปาง