เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาชุมชนสีเขียวฯ

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี “บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาชุมชนสีเขียว มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติการ LA 21 ระดับท้องถิ่น” ระหว่างเทศบาลนครลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง และชุมชนนำร่อง 8 ชุมชนคือ ชุมชนท่ามะโอ ชุมชนประตูม้า ชุมชนประตูตาล ชุมชนปงสนุก ชุมชนเจริญประเทศ ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนนาก่วมเหนือ และชุมชนบ้านหน้าค่าย โดยมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือ ความน่าอยู่อย่างยั่งยืนของชุมชนและสังคม โดยใช้กระบวนการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาชุมชนสีเขียวฯ