เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเทศบาล 4 จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

นางสาวณพัภรชญาธ์ สุวรรณเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความคารวะยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ครูคือผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบความรู้จึงพร้อมใจกันรับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูด้วยความวิริยะอุตสาหะ มานะ อดทน เพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทางของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ เวทีโถงอาคารกุกกุฏนคร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) จังหวัดลำปาง

โรงเรียนเทศบาล 4 จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559