นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวาระเทศบาลนครลำปาง

คณะกรรมการดำเนินโครงการเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เทศบาลนครลำปาง มีมติเห็นชอบร่วมกันในการประกาศวาระเทศบาลนครลำปางว่า เป็น "นครลำปางเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คาร์บอนต่ำ สร้างชุมชนจักรยาน และเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ" ตามนโยบายของ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในการขับเคลื่อนเทศบาลนครลำปาง ให้เป็นเมืองมุ่งสู่คาร์บอนต่ำ Low Carbon City โดยที่ผานมาเทศบาลนครลำปางได้สมัครเข้าร่วมโครงการกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลเมื่อต้นปีที่ผ่านมา และในอนาคตอันใกล้นี้ จะประกาศวาระเทศบาล อย่างเป็นทางการให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางได้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด.