เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขฯ เดินหน้ากิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปางและ อสม.เทศบาลนครลำปาง เดินหน้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “การรณรงค์ตามโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก” ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 1. เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงลายเกาะฟัก 2. เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3. เก็บน้ำปิดให้มิดชิด ไม่ให้ยุงวางไข่ ในพื้นที่ชุมชนนาก่วมเหนือ เพื่อให้ประชาชน แกนนำชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าว ตลอดจนเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ชุมชนนาก่วมเหนือ จังหวัดลำปาง

กองสาธารณสุขฯ เดินหน้ากิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย