นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาเทศบาลฯ จัดอบรมและศึกษาดูงานประจำปี 2560

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องประจำปี 2560 ซึ่งเป็นการอบรมที่ฝ่ายกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดการอบรมและศึกษาดูงานขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และผู้เกี่ยวข้องกว่า 30 คน เข้ารับการอบรม เพื่อเสริมสร้างเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในกิจการสภา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน การน้อมนำหลักการทรงงาน ตามรอยพระยุคลบาลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้รับเกียรติจากนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนายวาทิต ชัยชนะทอง เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน บรรยายหัวข้อ การแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง

 

สภาเทศบาลฯ จัดอบรมและศึกษาดูงานประจำปี 2560