นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สวัสดีปีใหม่ 2560 คณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง

นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง เข้ามอบกระเช้าสุขภาพ สวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และคณะผู้บริหารฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560 เพื่อขอรับศีลรับพร และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 ณ สำนักงานเทศบาลนครลำปาง

 

สวัสดีปีใหม่ 2560 คณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง