เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนมีนาคม 2566
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครลำปาง
การชำระภาษีท้องถิ่น และการยื่นคำร้องภาษี
การชำระภาษีท้องถิ่น และการยื่นคำร้องภาษี
แจ้งเบาะแสการทุจริต
แจ้งเบาะแสการทุจริต
FAQ คำถามที่พบบ่อย
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง
1132 ศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์บริการร่วม (ONE STOP SERVICE)
ศูนย์บริการร่วม
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารของเทศบาลนครลำปาง
กระดานข่าว (Q & A)
ร่วมแสดงความคิดเห็นบนกระดานข่าว