ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง การยื่นคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

เขียนที่
เรื่อง
ข้าพเจ้า   ชื่อ นามสกุล
อายุ  ปี สัญชาติ เชือชาติ
อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
ซอย ตำบล อำเภอ
จังหวัด โทรศัพท์
ข้าพเจ้ามีความประสงค์
ขอได้โปรด  ให้ตามคำร้องเรื่องนี้ด้วย
 
     
    
** กรณีไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย "-"