ขอคัดสำเนาเอกสารทะเบียนราษฎร
ข้าพเจ้า

เลขประจำตัวประชาชน

อายุ

เบอร์โทรติดต่อ

E-mail

 

มีความประสงค์ขอให้นายทะเบียนดำเนินการคัดสำเนา

แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ (ท.ร.14/1 ,ท.ร.14/2)

ทะเบียนคนเกิด

ทะเบียนคนตาย

 

ของตนเอง จำนวน ฉบับ

ของผู้อื่น ได้แก่

1.ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน จำนวน ฉบับ

2.ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน จำนวน ฉบับ

3.ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน จำนวน ฉบับ

4.ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน จำนวน ฉบับ

5.ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน จำนวน ฉบับ

 

เพื่อนำไปใช้สำหรับ


การขอรับการสงเคราะห์

การจัดที่ดินของรัฐ

การปฏิบัติราชการ (ระบุชื่อหน่วยงาน)

อื่นๆ ระบุ