รายงานงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน   

เดือน :
ปี :
       Copy Right  : สำนักงานเทศบาลนครลำปาง (Lampang City Municipality) โทร.054-237237 ต่อ 7417