ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลนครลำปาง
 
ค้นหาตามช่วงเวลาที่ยื่นเรื่อง
ถึง
ค้นหาจากประเภทเรื่องที่แจ้ง
ค้นหาจากผลการปฎิบัติงาน
ระดับความพึงพอใจ