โครงสร้างเทศบาลนครลำปาง
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครลำปาง
 การจัดแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชน
 ข้อมูลชุมชน ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในเทศบาลนครลำปาง
 ข้อมูล อสม.
 แนวทางการจัดตั้งชุมชน
 
 เอกสารสอบราคา ประกวดราคา
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 รายงานประจำปี บรรยายสรุปผลงานของเทศบาลนครลำปาง
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยม
 รายงานสถิติข้อมูลการศึกษา(ร.ศ.) และ (ร.ค.)
 รายงานสถิติการคลัง
 รายงานสถิติการก่อสร้าง
 
 แผนพัฒนาเทศบาลระยะ 5 ปี
 แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี
 แผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครลำปาง
 
 กฏหมาย กฏ ระเบียบ

 
 


ระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

เอกสารสอบราคา ประกวดราคา


ไม่พบข้อมูล


 

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง


เรื่องวันที่ลงประกาศวันที่สิ้นสุด
  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2552 14/10/200931/12/2030